సంకల్పం - విశ్వాసం

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన సంకల్పం మరియు విశ్వాసం అనే అంశాలపై చర్చించినారు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి