లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క నిజ భావం, దాని రెండు రుకున్లు, దాని ఘనత

 లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క నిజ భావం, దాని రెండు రుకున్లు, దాని ఘనత

మీ భాషను ఎంచుకోండి