విషయం

content

list of authors

About Author

Cooperative Office for Call and Guidance Center - zulfi

Cooperative Office for Call and Guidance Center - zulfi

Cooperative Office for Call and Guidance Center - zulfi

దివ్య ఖుర్ఆన్ మహత్యం

దివ్య ఖుర్ఆన్ మహత్యం

వీడియో

దివ్య ఖుర్ఆన్ సర్వ మానవాళి మార్గదర్శకత్వానికి అల్లాహ్ వైపు నుండి అవతరించిన సత్య గ్రంథం. ఈ సత్యతను ఖుర్ఆన్ నుండి కాకుండా శాస్త్రీయంగా నిరూపించడం జరిగింది. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి.

వుజూ ఘనత

వుజూ ఘనత

వీడియో

కేవలం వుజూ ద్వారా మీరు అనేకానేక పుణ్యాలు పొందవచ్చునుఆ పుణ్యాల గురించి ఈ వీడియోలో వినండి, చూడండి

ఉపవాసం మరియు ఖుర్ఆన్

ఉపవాసం మరియు ఖుర్ఆన్

వీడియో

రమజాను శుభ మాసంలో ఖుర్ఆన్ పారాయణంఅధికంగా చేయు విషయంలో గల ఘనతను గురించి ఇందులో మీరు వింటారు, వీక్షిస్తారు

నీ దేవుడు ఇతడేనా

నీ దేవుడు ఇతడేనా

వీడియో

మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవునిలో ఈ గుణాలున్నాయా?వాస్తవానికి మీరు నిజదైవాన్నే ఆరాధిస్తున్నారా?ఒక్కసారి ఈ వీడియోను చూడండి నిజ దైవాన్ని తెలుసుకోండి

కలిమ నిబంధనలో నాల్గవది: సత్యత

కలిమ నిబంధనలో నాల్గవది: సత్యత

వీడియో

కలిమ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క ఏడు షరతుల్లో నాల్గవది : సత్యత.అయితే మీరు మిగిత షరతులు కూడా తప్పక వినండి, చూడండి.వీటి గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి ముస్లిం బాధ్యత.

సఫర్ మాసం, దాని దురాచారాలు

సఫర్ మాసం, దాని దురాచారాలు

వీడియో

ఇస్లామీయ ఈ రెండవ మాసంతో ఎంతో మంది అపశకునం పాటిస్తారు. ఇలా పాటించడం ధర్మమా అధర్మమా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి