ఉపవాసం మరియు ఖుర్ఆన్

రమజాను శుభ మాసంలో ఖుర్ఆన్ పారాయణంఅధికంగా చేయు విషయంలో గల ఘనతను గురించి ఇందులో మీరు వింటారు, వీక్షిస్తారు

మీ భాషను ఎంచుకోండి