అల్లాహ్ యేతరులతో మొరపెట్టుకునుట పాపమా

 అల్లాహ్ యేతరులతో మొరపెట్టుకునుట పాపమా

మీ భాషను ఎంచుకోండి