విషయం

content

content of video

Description

మీరు ఆరాధిస్తున్న దేవునిలో ఈ గుణాలున్నాయా?
వాస్తవానికి మీరు నిజదైవాన్నే ఆరాధిస్తున్నారా?
ఒక్కసారి ఈ వీడియోను చూడండి నిజ దైవాన్ని తెలుసుకోండి


టాగ్ చేయబడినది: Islam

కామెంట్లు