అపనిందలు వేయటం నిషేధించబడినది

ఇతరులపై అపనిందలు వేయటం ఎంత పాపమో ఈ హదీథ్ లో ని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం బోధనల ద్వారా తెలుసుకోగలరు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి