వస్త్రధారణ నియమాలు

ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దీనిని తయారు చేసినారు. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన వస్త్రధారణ నియమాల గురించి చర్చించినారు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి