అకారణంగా ఉపవాసాలను వదలివేసేవారు దురదృష్టవంతులు

అకారణంగా ఉపవాసాలను వదలివేసేవారు దురదృష్టవంతులు - ముహమ్మద్ జాకిర్ అబ్దుల్ ఖుద్దూస్

మీ భాషను ఎంచుకోండి