మన ఇష్టంతో పుట్టామా? మన ఇష్టంతో చస్తామా?

ఒక్కసారి వినండి వాస్తవం ఏమిటో తెలుస్తుంది

మీ భాషను ఎంచుకోండి