షిర్క్ (బహుదైవారాధన) దాని రకాలు

ఇందులో మీరు తెలుసుకుంటారు: షిర్క్ దేనినంటారు, దాని నష్టాలు ఎలా ఉంటాయి.

మీ భాషను ఎంచుకోండి