సఫర్ మాసం, దాని దురాచారాలు

ఇస్లామీయ ఈ రెండవ మాసంతో ఎంతో మంది అపశకునం పాటిస్తారు. ఇలా పాటించడం ధర్మమా అధర్మమా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి

Choose Your Language