స్వర్గ గృహాలకు కారణమయ్యే సత్కార్యాలు

స్వర్గ గృహాలు పొందుటకు ఏ సత్కార్యాలు సాధనాలుగా అవుతాయో ఇందులో వింటారు,

మీ భాషను ఎంచుకోండి