విషయం

content

Content of article

అస్సలు కాదు. వాస్తవం ఏమిటంటే మీడియాలో కొందరు వ్యాపింపజేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలకు విరుద్ధంగా, ఇస్లాం ధర్మం 1,400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే విడాకులు పొందే హక్కు, ఆర్ధిక స్వాతంత్ర్య హక్కు, హిజాబ్ ధరించడం ద్వారా శీలవతిగా గౌరవింపబడే మరియు గుర్తింపబడే హక్కులు ఇచ్చి స్త్రీల స్థాయిని ఉన్నత పరిచింది. ఆ కాలంలో యూరోపుతో సహా ఇతర ప్రాంతాలలో మహిళలకు ఎలాంటి హక్కులూ ఉండేవి కావు. “అన్నిరకాల ఆరాధనలలో, దైవభక్తిలో మహిళలు పురుషులతో సరిసమానంగా ఉన్నారు (ఖుర్ఆన్ 33:32). ఇస్లాం ధర్మం పెళ్ళి తర్వాత కూడా మహిళలకు తమ ఇంటిపేరును అలాగే కొనసాగించే అనుమతినిచ్చింది, తమ సంపాదనను తమ వద్ద ఉంచుకునే మరియు తమ ఇష్టానుసారం ఖర్చు పెట్టుకునే అనుమతినిచ్చింది, ఇంటి నుండి బయటకి వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు వారి మానమర్యాదలు కాపాడాలని పురుషులను ఆదేశించింది. ఎందుకంటే వీధులలో పోకిరీ వెధవలు వారి వెంటపడే అవకాశం ఉన్నది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ముస్లింతో ఇలా పలికారు, “తన కుటుంబంతో ఉత్తమంగా ప్రవర్తించే వ్యక్తే మీలో ఉత్తముడు.” ఇస్లాం ధర్మానికి విరుద్ధంగా కొందరు ముస్లిం పురుషులు తమ మహిళలను అణచి వేస్తున్నారు. అది వారి వారి ఆచారం, సంప్రదాయం లేదా ధర్మం గురించి తెలియని వారి అజ్ఞానం మాత్రమే.

కామెంట్లు