"లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్" యొక్క నిబంధనలు

లా = లేరు, ఇలాహ = ఆరాధ్యులు (ఎవ్వరూ), ఇల్లల్లాహ్ = ఒక్క ఆరాధ్యుడు (అల్లాహ్) తప్ప. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్  అంటే ఆరాధ్యులు (ఎవరూ) లేరు ఒక్క ఆరాధ్యుడు (అల్లాహ్) తప్ప.

లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ స్వర్గమునకు తాళం చెవి లాంటిది. ప్రతి తాళం చెవికి దంతాలు ఉంటాయి. ఏ తాళం చెవికి దంతాలు ఉంటాయో, ఆ తాళం చెవి మాత్రమే తాళం విప్పగలదు. దంతాలు లేని తాళం చెవి, ఏ తాళాన్నీ విప్పలేదు. అదే విధంగా ఈ క్రింద తెలిపిన షరతులు లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క దంతముల (లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ను విశ్వసించుటకు) లాంటివి. 

మీ భాషను ఎంచుకోండి