విషయం

content

content of article

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు దైవజ్ఞల్ని తప్పక పాటించ వలసిన ఆవశ్యకత గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.


టాగ్ చేయబడినది: prophet Mohammad

కామెంట్లు

సంబంధించిన ఆడియోలు