ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సున్నతులను మరయు సంప్రదాయాలను కాపాడాలి

ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి యొక్క సున్నతులను మరియు సంప్రదాయాలను కాపాడవలసిన ఆవశ్యకత గురించి చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.

Choose Your Language