రమదాన్ నెల శుభాలు

రమదాన్ నెలలోని అనేక శుభాల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి