విషయం

స్థాయిలోనున్న విషయం

అంతిమ శ్వాస ఆగిపోక ముందే

అంతిమ శ్వాస ఆగిపోక ముందే

audios

అంతిమ శ్వాస ఆగిపోక ముందే మనం చేయవలసిన మంచి పనుల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.