విషయం

స్థాయిలోనున్న విషయం

ఖుర్ఆన్ తెలుగు భావానువాదం – 3వ భాగం

ఖుర్ఆన్ తెలుగు భావానువాదం – 3వ భాగం

audios

అరబీ భాష నుండి తిన్నగా తెలుగులో ప్రచురించబడిన ఉత్తమ ఖుర్ఆన్ భావానువాదాలలో ఇదొకటి. డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీమ్ మౌలానా దీనిని అనువదించారు. ఉత్తమ క్యాలిటీ MP3 ఆడియో.