విషయం

స్థాయిలోనున్న విషయం

కలిమ నిబంధనలో నాల్గవది: సత్యత

కలిమ నిబంధనలో నాల్గవది: సత్యత

videos

కలిమ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క ఏడు షరతుల్లో నాల్గవది : సత్యత.అయితే మీరు మిగిత షరతులు కూడా తప్పక వినండి, చూడండి.వీటి గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి ముస్లిం బాధ్యత.