కలిమ నిబంధనలో నాల్గవది: సత్యత

కలిమ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క ఏడు షరతుల్లో నాల్గవది : సత్యత.
అయితే మీరు మిగిత షరతులు కూడా తప్పక వినండి, చూడండి.
వీటి గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి ముస్లిం బాధ్యత.

Choose Your Language