ఖవారిజ్ అంటే ఎవరు, వారి లక్షణాలు ఏమిటి

ఖవారిజ్ అంటే ఎవరు, వారి లక్షణాలు ఏమిటి

మీ భాషను ఎంచుకోండి