తఖ్వా (అల్లాహ్ భయభీతి) ఘనత , లాభాలు

ఈ వీడియోలో మీరు తఖ్వా లాభాలు వింటారు, దాని అర్థ భావాలను కూడా తెలుసుకుంటారు.

మీ భాషను ఎంచుకోండి