విషయం

content

content of video

Description

మస్జిదె అఖ్సా ఎవరికి చెందినది? ఎవరు దాని నిజమైన హక్కు దారులు? ఎందుకు దాని నిర్మాణం జరిగింది? దాని ఘనతలు ఏమిటి? ఇంకా అనేక విషయాలు తెలుసుకొనుటకు తప్ఫక ఈ వీడియో చూడండి


టాగ్ చేయబడినది: Islam

కామెంట్లు