మస్జిదె అఖ్సా ఘనత & మన బాధ్యత

మస్జిదె అఖ్సా ఎవరికి చెందినది? ఎవరు దాని నిజమైన హక్కు దారులు? ఎందుకు దాని నిర్మాణం జరిగింది? దాని ఘనతలు ఏమిటి? ఇంకా అనేక విషయాలు తెలుసుకొనుటకు తప్ఫక ఈ వీడియో చూడండి

Choose Your Language