Hiikkaa Quraana Kabajamaa 3ffa_017

Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur’aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha.

afaan kee filadhu