Qabiyyee

Tarreevideos

Videos

Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

duaaii wuduua booda godhachuu

duaaii wuduua booda godhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

duuii halkan yeroo dammaqan godhachuu

duuii halkan yeroo dammaqan godhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

eega fardii salaatan booda bakkuma san taaanii zikrii Rabbii godhuu

eega fardii salaatan booda bakkuma san taaanii zikrii Rabbii godhuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

eega nyaataa,dhugaatii fii uffataa Rabbiif galata galchuu

eega nyaataa,dhugaatii fii uffataa Rabbiif galata galchuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

eega salaata fajriitii Rabbi faarsuu

eega salaata fajriitii Rabbi faarsuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

galata salaata duhaa rakaaa lama salaatuu

galata salaata duhaa rakaaa lama salaatuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

gara masgiidaa tarkaanfii heddummeessuu

gara masgiidaa tarkaanfii heddummeessuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

gufuu kararraa kaasuu

gufuu kararraa kaasuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

guyya jumaa qophaawanii masgiidatti ganamuu

guyya jumaa qophaawanii masgiidatti ganamuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

guyyaa jaha shawwaalarraa soomanuu

guyyaa jaha shawwaalarraa soomanuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

haadhaaf abbatti toluufii Rahima maxxansuu

haadhaaf abbatti toluufii Rahima maxxansuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.