Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 11

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 11

afaan kee filadhu