Qabiyyee

content

content of video

Description

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 2


Kan iyaafame: Ramadan

Yaadota