Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 2

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 2

afaan kee filadhu