Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

books

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W

books

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

Ergaan nabi Muhammad

Ergaan nabi Muhammad

cards

Ergaan Nabi Muhammad saw wanni dhufteef: Rabbii Nabi Ibraahiim Gabbaruu, ilmaan namaa  walqixxeessuu, mirga dubartootaa tii fi wal qixxummaa hawaasaa kabajuuni.

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

cards

Nabi Muhammad saw Makkatti dhalate, Madiinatti du'ee achumatti awwaalame. Magaalaan tun lamaanuu yeroo ammaa biyya Saudi Arabia kheysatti argamti. 

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

cards

Nabi Muhammad saw nama akkaan if gad qabu ture, takkaa dandeettii Rabbiitin qaba hin janne Mu'jizaa agarsiisellee dandeytii Rabbiitin tahuu mirkaneyse.

Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

cards

Nabi Muhammadii fi warri isa jala deemu ni dirqisiifaman biyarraa baafamuuf yeroo lama dirqisiifaman Garuu inni diinota isaatiif dhiifama godhee fi Rabbi khadhateef.

Haalaa amala Nabi Muhammad

Haalaa amala Nabi Muhammad

cards

diinonni nabi muhammad jajjaboon dhumarratti amantii Islaamaa qabatanii turan, sunis sababa rahmataa fi akkaan gara laafina isaatiif haalaaf amala gaarii isaatiifi.