Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

Nabi Muhammadii fi warri isa jala deemu ni dirqisiifaman biyarraa baafamuuf yeroo lama dirqisiifaman Garuu inni diinota isaatiif dhiifama godhee fi Rabbi khadhateef.

afaan kee filadhu