Qabiyyee

content

content of poster

Nabi Muhammadii fi warri isa jala deemu ni dirqisiifaman biyarraa baafamuuf yeroo lama dirqisiifaman Garuu inni diinota isaatiif dhiifama godhee fi Rabbi khadhateef.

Yaadota