Qabiyyee

content

content of poster

"ergaan nabi muhammad saw tan nageenyaa fi gara laafummaa tolaoolinsaa turte ammallee sanuma" Bill Piikar hayyuu kiristaanaa.

Yaadota