Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad saw nama akkaan if gad qabu ture, takkaa dandeettii Rabbiitin qaba hin janne Mu'jizaa agarsiisellee dandeytii Rabbiitin tahuu mirkaneyse.

afaan kee filadhu