Qabiyyee

content

content of poster

Inni Ergamaan Rabbii SW daa'ima yatiima gammoojjii arabaa keessatti Rabbiin guddise caalaa anbiyootaa kan namaaf ergame Tahe.

Yaadota