Nabi Muhammad Eenyu?

Nabi Muhammad Eenyu?

Inni Ergamaan Rabbii SW daa'ima yatiima gammoojjii arabaa keessatti Rabbiin guddise caalaa anbiyootaa kan namaaf ergame Tahe. 

afaan kee filadhu