Qabiyyee

content

content of poster

Nabi muhammad meeshaa waraanaa hin qabanne cunqurafamtootarraa diina deesbisuuf malee, Nageenyaa fi wal-qixxummaa baballisuuf malee, diinota isaa wajjiin wal qixumma fi haqaan dalguu ture.

Yaadota