Qabiyyee

content

content of poster

Nabi Muhammad saw lolarra nageenya irra filata ture, lola dhaabuuf walii galtee mijjooytuu taate hunda uumuu ture. 

Yaadota