• Ergaan nabi Muhammad

  Ergaan Nabi Muhammad saw wanni dhufteef: Rabbii Nabi Ibraahiim Gabbaruu, ilmaan namaa  walqixxeessuu, mirga dubartootaa tii fi wal qixxummaa hawa...

  11/12/2018
  769
 • Nabi Muhammad eenyu?

  Nabi Muhammad saw Makkatti dhalate, Madiinatti du'ee achumatti awwaalame. Magaalaan tun lamaanuu yeroo ammaa biyya Saudi Arabia kheysatti argamti.&nbs...

  11/12/2018
  1127
 • Nabi Muhammad eenyu?

  Nabi Muhammad saw nama akkaan if gad qabu ture, takkaa dandeettii Rabbiitin qaba hin janne Mu'jizaa agarsiisellee dandeytii Rabbiitin tahuu mirkaneyse...

  11/12/2018
  674
 • Haalaa fi Amala Nabi Muhammad

  Nabi Muhammadii fi warri isa jala deemu ni dirqisiifaman biyarraa baafamuuf yeroo lama dirqisiifaman Garuu inni diinota isaatiif dhiifama godhee fi Ra...

  11/12/2018
  775
 • Haalaa fi amala Nabi Muhammad saw

  Nabi Muhammad saw lolarra nageenya irra filata ture, lola dhaabuuf walii galtee mijjooytuu taate hunda uumuu ture.

  11/12/2018
  778
 • Haalaa amala Nabi Muhammad

  diinonni nabi muhammad jajjaboon dhumarratti amantii Islaamaa qabatanii turan, sunis sababa rahmataa fi akkaan gara laafina isaatiif haalaaf amala gaa...

  11/12/2018
  500
 • Nabi Muhammad eenyu?

  Nabi muhammad meeshaa waraanaa hin qabanne cunqurafamtootarraa diina deesbisuuf malee, Nageenyaa fi wal-qixxummaa baballisuuf malee, diinota isaa wajj...

  11/12/2018
  465
 • Nabi Muhammad Eenyu?

  Inni Ergamaan Rabbii SW daa'ima yatiima gammoojjii arabaa keessatti Rabbiin guddise caalaa anbiyootaa kan namaaf ergame Tahe. 

  11/12/2018
  542
 • Nabi Muhammad Eenyu

  Ergamaan rbbii muhammad SAW  cunqursaa hedduu kheeysa dabaree ture, garuu erga injifatee haaloo bahatuu dandayee booda diinota isaatiif dhiifama...

  11/12/2018
  480
 • Ergaan Nabi Muhammad

  "ergaan nabi muhammad saw tan nageenyaa fi gara laafummaa tolaoolinsaa turte ammallee sanuma" Bill Piikar hayyuu kiristaanaa.

  11/12/2018
  569
afaan kee filadhu