Haalaa amala Nabi Muhammad

Haalaa amala Nabi Muhammad

diinonni nabi muhammad jajjaboon dhumarratti amantii Islaamaa qabatanii turan, sunis sababa rahmataa fi akkaan gara laafina isaatiif haalaaf amala gaarii isaatiifi.

afaan kee filadhu