Haalaa amala Nabi Muhammad

diinonni nabi muhammad jajjaboon dhumarratti amantii Islaamaa qabatanii turan, sunis sababa rahmataa fi akkaan gara laafina isaatiif haalaaf amala gaarii isaatiifi.

afaan kee filadhu