Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad eenyu?

Nabi Muhammad saw Makkatti dhalate, Madiinatti du'ee achumatti awwaalame. Magaalaan tun lamaanuu yeroo ammaa biyya Saudi Arabia kheysatti argamti. 

afaan kee filadhu