Qabiyyee

content

content of poster

Nabi Muhammad saw Makkatti dhalate, Madiinatti du'ee achumatti awwaalame. Magaalaan tun lamaanuu yeroo ammaa biyya Saudi Arabia kheysatti argamti. 

Yaadota