Ergaan nabi Muhammad

Ergaan nabi Muhammad

Ergaan Nabi Muhammad saw wanni dhufteef: Rabbii Nabi Ibraahiim Gabbaruu, ilmaan namaa  walqixxeessuu, mirga dubartootaa tii fi wal qixxummaa hawaasaa kabajuuni.

afaan kee filadhu