Qabiyyee

Tarreebooks

Books

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

AKKAATAA SALAATA NABIYYII S.A.W.

kuni kitaaba akkataa salaata nabi muhammad (s.a.w.) jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti ibsu. akka namni hundi isaanitti hidhatee salaatuu dandayuuf asirratti qophaaye.

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

SEENAA QUR'AANA KEESSAA

Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

Towbaan hatattamaan barbaachistuu tahuu isiittu kitaaba kana keessatti ibsame. gufuun towarraa nama dhoowwitus tan akkam akka taate himamee jira.