Aqiidaa ahlusunnaafii jamaa'ah

-kitaabni Aqiidaa ahlusunnaafii jamaa'ah kuni bu'ura hundee iimaanaa waan ahlussunnafii jamaa'aan itti amanan karaa ifataheen barsiisa.

afaan kee filadhu