Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

books

Kitaabni kuni hadiisa shantama ufkeessaa qaba matadureelee gorsa adda addaa irraa dubbata, arba'iina nawaawiyyii jedhama, irraa filatamaa kitaabban hadiisa keessaa isa tokkoodha.