HADIISA FILATAMAA HADIISA 80 ODESSITOOTAAFII BARNOOTA ISAATIIN WAJJI

Sagantaan kun hadiisa filatamoo 80 kan kitaabaan hiikkamee qophaawe ufkessaa qaba. Kan dorgommii sunnaa tiif qopheeffameedha.

afaan kee filadhu