HADIISA AFURTAMMAN NAWAAWWII

Kitaabni kuni hadiisa shantama ufkeessaa qaba matadureelee gorsa adda addaa irraa dubbata, arba'iina nawaawiyyii jedhama, irraa filatamaa kitaabban hadiisa keessaa isa tokkoodha.

afaan kee filadhu