Nilalaman

Listahan ngbooks

Books

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

Isang mahalagang aklat tungkol sa layunin ng paglikha sa tao sa wikang Filipino, malinaw na ipinaliwanag ng may-akda sa aklat na ito kung ano ang pinakalayunin ng Allah sa paglikha sa tao na siyang pagsamba lamang sa Kanya- Ang Nag-iisa-, ang layunin ng paglikha ay dapat malaman ng bawa’t isa lalung-lalo na ang mga hindi Muslim.

ANG MGA ALITUNTUNIN Ng Hajj, Umrah at Ziyarah

ANG MGA ALITUNTUNIN Ng Hajj, Umrah at Ziyarah

Ang maikli nguni’t madaling maunawaang alituntuning ito ay malugod na inilalahad sa lahat ng Muslim na naglalayong magsagawa ng Hajj sa Banal na Tahanan (Makkah) ng Dakilang Allah. Ito ay isang aklat na binigyan ng kaukulang balangkas para sa ilang mga ritwal ng Hajj at Umrah upang inyong mapag-aralan at inyong sanayin ang inyong mga sarili sa wastong pagsasakatuparan nito. 

Ang mga Pangunahing Batayan ng Islam

Ang mga Pangunahing Batayan ng Islam

Ang relihiyong Islam ay isang pangkalahatang mensahe na batay sa prinsipyo (Aqeedah) ng Pagkilala at Pagsamba nang tuwiran sa Tanging Isang Tunay na Diyos (Allah). Ang Islam ay hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa mga tagasunod (mananampalataya) nito maging ang kulay ay itim, puti, o ang lahi ay Arabo at di-Arabo.