Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

ANG PAG AAYUNO

ANG PAG AAYUNO

ANG PAG AAYUNO

Ang Mga Alituntunin ng Zakah ni

Ang Mga Alituntunin ng Zakah ni

Ang Mga Alituntunin ng Zakah ni

Ano ang Limang Haligi ng Islam

Ano ang Limang Haligi ng Islam

Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim na na nais matutunan ang patungkol dito.

Mga payo sa Bagong Muslim

Mga payo sa Bagong Muslim

Mga Payo sa Bagong Muslim ni Bro. Omar Penalber.

Ang mga Kundisyon ng La Ilaha illallah

Ang mga Kundisyon ng La Ilaha illallah

Ang mga Kundisyon ng La Ilaha illallah

Ang Zakatul Fitr

Ang Zakatul Fitr

Ang Zakatul Fitr

Ang Pamamaraan ng Wudhu at Salah ni

Ang Pamamaraan ng Wudhu at Salah ni

Payak na pagtalakay hinggil sa pamamaraan ng wudhu at salah sa salitang Tagalog.

ANG HAJJ

ANG HAJJ

ANG HAJJ

ANG TAWHEED

ANG TAWHEED

Tinalakay niya ang kahalagahan ng Tawheed at kahigtan nito sa Islam.

Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah

Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah

 Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah.

Mabuting pakikitungo sa mga magulang

Mabuting pakikitungo sa mga magulang

Mabuting pakikitungo sa mga magulang.

Katotohanan, Siya si Allah

Katotohanan, Siya si Allah

Katotohanan, Siya si Allah.