අන්තර්ගතය

ලැයිස්තුවvideos

Videos

සිකුරාදා දිනයහි මහඟුභාවය

සිකුරාදා දිනයහි මහඟුභාවය

සිකුරාදා දිනයහි මහඟුභාවය 

සෑම මාවසකම (13,14,15) යන ත්‍රෛ දින උපවාසවයහි නිරත වීවමහි මහඟුභාවය

සෑම මාවසකම (13,14,15) යන ත්‍රෛ දින උපවාසවයහි නිරත වීවමහි මහඟුභාවය

සෑම මාවසකම (13,14,15) යන ත්‍රෛ දින උපවාසවයහි නිරත වීවමහි මහඟුභාවය

ජුම්මා සලාතයහි මහඟුභාවය

ජුම්මා සලාතයහි මහඟුභාවය

ජුම්මා සලාතයහි මහඟුභාවය

ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි

ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි

ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

මිනිසාගේ සිත් තුල නපුරු සිතිවිලි ඇති වීම

සමූගැනීමේ තවාෆය අයියාමුත්තෂ්රීක් දිනයන්හි

සමූගැනීමේ තවාෆය අයියාමුත්තෂ්රීක් දිනයන්හි

සමූගැනීමේ තවාෆය අයියාමුත්තෂ්රීක් දිනයන්හි

යව්මුන්නහර් 10වැන් දිනය - තවාෆ්හි නීති රීති

යව්මුන්නහර් 10වැන් දිනය - තවාෆ්හි නීති රීති

යව්මුන්නහර් 10වැන් දිනය - තවාෆ්හි නීති රීති

මුස්zදලිෆාවට පැමිණීම

මුස්zදලිෆාවට පැමිණීම

මුස්zදලිෆාවට පැමිණීම

අරෆා දිනය

අරෆා දිනය

අරෆා දිනය 

වැනි දිනයේ කළයුතුදේ

වැනි දිනයේ කළයුතුදේ

වැනි දිනයේ කළයුතුදේ 

සඊ හා එහි නීති

සඊ හා එහි නීති

සඊ හා එහි නීති

තවාෆ්හි නීති රීති මස්ජිදුල් හරාම්වලට පිවිසීම

තවාෆ්හි නීති රීති මස්ජිදුල් හරාම්වලට පිවිසීම

තවාෆ්හි නීති රීති මස්ජිදුල් හරාම්වලට පිවිසීම