අන්තර්ගතය

ලැයිස්තුවvideos

Videos

යේසුස් වහන්සේ ගැන තොරතුරු 10ක්

යේසුස් වහන්සේ ගැන තොරතුරු 10ක්

ඉස්ලාමය තුල යේසුස් ක්රිආස්තුස් වහන්සේගේ ස්ථාවරය ගැන කරුණු දහයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ. යේසුස් වහන්සේටත් එතුමාගේ මෑණියන් වන මේරි තුමියටත් (ඔවුනට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය අත් වේවා) ආදරය කරන දනන් සඳහා අප විසින් එම කරනු ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.ඒවා ඔවුන් කෙරෙහි මුස්ලිම් ජනතාව තුල ඇති සැබෑ ආදරය හා අගය කිරීම පෙන්නුම් කරන සාධක කිහිපයකි.යම් මුස්ලිම්වරයෙකු තුල ඔවුන් කෙරෙහි ආදරයක් හා ඇල්මක් නොතිබුණේ නම් එය මහා වරදක් මෙන් සලකනු ලැබේ. මෙම කාරණා තුළින් මුස්ලිම්වරුන් ක්රියස්තුස් වහන්සේ (ඔහුට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය අත් වේවා) කෙරෙහි දක්වන ආදරය, ගෞරවය හා එතුමාව අනුගමනය කරන ආකාරය යනාදීන්, සාධාරණ මනෝභාවයකින් යුත් සෑම පුද්ගලයෙකුටම මනාව තේරුම් ගත හැක. ක්රිීස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි මෙම සැබෑ ප්රේකමය ඉස්ලාමය කරා අපව ගෙන යනු ඇත.

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරතූල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරතූල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරතූල් ෆාතිහා

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ගාෆිර්. (වැනි අංක 21 හා 22)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ගාෆිර්. (වැනි අංක 21 හා 22)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ගාෆිර්. (වැනි අංක 21 හා 22)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 21 සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 21 සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 21 සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 28)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 28)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 28)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 116 සහ 117)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 116 සහ 117)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල්බකරා (වැකි අංක 116 සහ 117)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අzස් zසුමර් (වැකි අංක 11 සිට 18 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා ඉබ්රාහීම් (වැකි අංක 21සිට 23 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස්

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස්

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් ඉහ්ලාස් 

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 26 සිට 27 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 26 සිට 27 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 26  සිට 27 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 31 සිට 33 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 31 සිට 33 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-සූරා අල් අඃරාෆ් (වැකි අංක 31 සිට 33 දක්වා)

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-ආයතුල් කුර්සි

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-ආයතුල් කුර්සි

අල්කුර්ආනයට සවන් දෙමු-ආයතුල් කුර්සි