අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

සෑම මාවසකම (13,14,15) යන ත්‍රෛ දින උපවාසවයහි නිරත වීවමහි මහඟුභාවය


නිර්දේශ කිරීම ඉස්ලාම්

අදහස්