අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

අප ව මුදා ගැනීමේ මොහොත මෙයයි.....

අප ව මුදා ගැනීමේ මොහොත මෙයයි.....

articles

මෙම මාසය නව ඉස්ලාමීය වසරක ආරම්භය පමණක් නොව  මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ හිජ්රා හෙවත් සංක්‍රමණය කිරීමෙන් දියත් කළ මුස්ලිම්වරුන්ගේ පාලනය යටතේ නිර්මාණය වූ නිදහස් ඉස්ලාමීය දේශය ද, එහි ස්ථාපිත වූ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය ද ආරම්භය සංකේතවත් කරයි.